Corundum

ProductIntroduction Thecorundumisusedforrefractoryorabrasivematerial,withthehardnesssecondonlytothatofdiamond.Itscrystalisbarrel-shaped,column-shaped,plate-shaped,etc.,withameltingpointof2,050°C.Corundumclassification:Naturalcorundum(naturalcorundumisusuallyblueandyellow,andthetransparentandbrightlycolorediscalledthegem;thosecontainingtracechromiumandwithredcoloriscalledruby,andthosecontainingtracetitaniumandwithbluecoloriscalledsapphire);artificialcorundum(fusedcorundumandsinteredcorundum). Chemicalcomposition Chemicalcompositionofbrowncorundum:Al2O3SiO2TiO2Fe2O3CaOMgOK2ONa2O95%1.5%2.5%0.25%0.1%0.1%0.1%0.05%B.D 3.95-4.1g/cm3 Granularity: Itiscustomizedasrequiredbythebuyer,anditscommonspecificationsinclude0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,8-15mm,200meshes,325meshes,etc.

Silicon Carbide

Productintroduction: Siliconcarbide(SiC)issmeltedfromthequartzsand,petroleumcoke(orcoke),sawdust(addingsalttoproducegreensiliconcarbide)andotherrawmaterialsinaresistancefurnaceathightemperature.Itisoneofthemostwidelyusedandeconomicalnon-oxidehigh-techrefractorymaterialssuchasC,NandB,andcanbecalledthecorundumorrefractorysand.Atpresent,thesiliconcarbideproducedinChinaisclassifiedintotheblacksiliconcarbideandgreensiliconcarbide,bothofwhicharehexagonalcrystals.Inaddition,thesiliconcarbideismainlyusedforabrasiveandrefractoryresistanceheatingelements. Chemicalcomposition: Compositionof Siliconcarbide:SiCDensityMohshardnessCoefficientoflinearexpansionThermalconductivitycompressivestrength90-98%3.17-3.47g/cm39.25.0*10-6/℃58W/m.K1029MPa Granularity:  Itiscustomizedasrequiredbythebuyer,anditscommonspecificationsinclude0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,8-15mm,200meshes etc.Applicationfield: Siliconcarbidehasfourmainapplications:functionalceramics,advancedrefractories,abrasivesandmetallurgicalrawmaterials.。

Lightweight Aggregate

ProductIntroduction Theflintclayorclay,usedasthemainingredient,islevigatedandaddedwithfoamingagent,andisthenmixed,formed,dried,calcined,crushedandscreened,toproducealightmaterial,whichismainlyusedasathermalinsulationmaterialforindustrialkilns. Physicalandchemicalindicators:  Al2O3:37-55%;bulkdensity:0.7-1.2g/cm3.

Mullite

ProductIntroduction Mulliteisamineralgeneratedbyaluminosilicateathightemperature,anditcanbeformedwhenthealuminosilicateisheatedmanually.Thenaturalmullitecrystalisslenderneedle-likeandhasaradioactiveclustershape;themulliteoreisusedtoproducehigh-temperaturerefractories,withameltingpointof1,870°C.Besides,themulliteisalsoahigh-qualityrefractorymaterial,featuringtheuniformexpansion,excellentthermalshockresistance,highsofteningpointunderafixedload,smallcreepvalueathightemperature,highhardnessandsuperiorresistancetochemicalcorrosion,anditcurrentlyincludesthehigh-purityfusedmullite,ordinaryfusedmullite,sinteredmullitefromall-naturalbauxiteconcentrateandlight-burningmullite.ThemulliteproductsincludeRM47,RM60andRM70.  Chemicalindicators ①CompositionofRM47mullite:Al2O3SiO2TiO2Fe2O3CaOMgOK2ONa2O45-48%48-52%2.2%0.8%0.1%0.1%0.1%0.05%B.D 2.6g/cm3 ②CompositionofmulliteRM60:Al2O3SiO2TiO2Fe2O3CaOMgOK2ONa2O59-63%33-37%2.2%1.3%0.1%0.1%0.1%0.05%B.D 2.75g/cm3 ③CompositionofflintclayRM70:Al2O3SiO2TiO2Fe2O3CaOMgOK2O Na2O69-73%23-37%2.5%1.3%0.1%0.1%0.1%0.05%B.D 2.85g/cm3 Granularity:  Itiscustomizedasrequiredbythebuyer,anditscommonspecificationsinclude0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,8-15mm,200meshes etc.

Flint Cay

ProductIntroduction TheflintclayisproducedinHequCounty,ShanxiProvince.Itsmaincomponentiskaolinite,withaconchoidsection,whichiswhiteorfaintyellowafterthecalcination;itfeaturesthestablecomposition,uniformtexture,compactstructure,conchoidandwhitesection,andisusedtoproducehigh-qualityfireclayrefractories.Itsterminologyisthefirst-classflintclayclinker.Itsmainchemicalcompositionis Al2O3 (45%)and SiO2 (52%),withasmallamountof Fe2O3 andatraceof Na2O and K2O,includingthemainmineralofkaolin. Chemicalcomposition: Compositionofflintclay: Al2O3SiO2TiO2Fe2O3CaOMgOK2O Na2O40-46%47-55%0.5-1.5%0.2-1.2%0.1%0.1%0.1%0.05%B.D 2.4-2.55g/cm3 Granularity:  Itiscustomizedasrequiredbythebuyer,anditscommonspecificationsinclude0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,8-15mm,200meshes,325meshes,etc.

Flint Cay

ProductIntroduction TheflintclayisproducedinHequCounty,ShanxiProvince.Itsmaincomponentiskaolinite,withaconchoidsection,whichiswhiteorfaintyellowafterthecalcination;itfeaturesthestablecomposition,uniformtexture,compactstructure,conchoidandwhitesection,andisusedtoproducehigh-qualityfireclayrefractories.Itsterminologyisthefirst-classflintclayclinker.Itsmainchemicalcompositionis Al2O3 (45%)and SiO2 (52%),withasmallamountof Fe2O3 andatraceof Na2O and K2O,includingthemainmineralofkaolin. Chemicalcomposition: Compositionofflintclay: Al2O3SiO2TiO2Fe2O3CaOMgOK2O Na2O40-46%47-55%0.5-1.5%0.2-1.2%0.1%0.1%0.1%0.05%B.D 2.4-2.55g/cm3 Granularity:  Itiscustomizedasrequiredbythebuyer,anditscommonspecificationsinclude0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,8-15mm,200meshes,325meshes,etc.

Bauxite

ProductIntroduction Thebauxiteore,withthescientificnameofalumyteandbauxiteandextremelycomplexcomposition,isageneraltermforvariousaluminaorescontainingwaterfromverydifferentgeologicalsources.Bauxiteoresareusuallyformedbychemicalweatheringorexogenousaction,andfewofthemarepureminerals,andtheyalwayscontainsomeimpureminerals,moreorlessclayminerals,ironminerals,titaniummineralsandterrigenousheavyminerals. Thechangesofphysicalandchemicalpropertiesofaluminaafterthecalcinationareasfollows:  ①Theappearancechangesfromtheoriginalgray,darkgray,grayishyellow,ashenandreddishyellowtowhite,beige,brownishredandblue,andbluedeepenswiththeincreaseofaluminumcontent.Theoriginalearthylusterchangestothecorundumlusterorgreaseluster,sometimeswithslightfusedstonesorcracksonthesurface; ②Thealuminacontentincreasesby11-13%,whileotherimpuritiesincreasesslightly; ③Thevolumeisreducedbyabout23%; ④Thelossonignitionisabout14.5%; ⑤Thehardnessincreasesfromtheoriginal1~3tomorethan8; ⑥Thevolumedensityincreasesfromabout2.5g/cm3toover2.8-3g/cm3; ⑦Crystalwater,constitutionwaterandadhesivewateralloverflow; ⑧Thestructurechangesfromthesparse,looseandsofttothedenseandhard; ⑨Thehydroscopicitydecreases; ⑩Therefractorinessreaches1,780°Corabove. Accordingtothecalciningkiln,thecalcinedbauxiteisclassifiedinto:  ①Thecalcinedbauxitefromshaftfurnace ②Thecalcinedbauxitefromconverter ③Bauxitefromdown-draftkiln Chemicalindicators: Compositionof70-90alumina:AI2O3SiO2TiO2Fe2O3CaOMgOK2ONa2O70-90%2.5-45%2.5-3.5%1.0-1.2%0.1%0.1%0.1%0.05%B.D 2.55-3.45g/cm3 Outputandgranularityrequirements: Theannualoutputis250,000tons,andthegranularitycanbecustomizedasrequiredbythebuyer,generallyincludingthenaturalblock,100mm,50mm,25mm,10mm,5mm,3mm,1mm,etc. Applicationfield: (1)Aluminumsmeltingindustry:Itisusedfornationaldefense,aviation,automobile,electricalappliance,chemicals,dailynecessities,etc. (2)Precisioncasting:Thecalcinedbauxiteisprocessedintofinepowderandisthenmoldedforprecisioncasting,anditisusedinthemilitaryindustry,spaceflight,communication,instrumentation,machineryandmedicalequipmentsectors. (3)Refractoryproducts:Therefractorinessofbauxiteclinkerisashighas1,780°C,withstrongchemicalstabilityandfavorablephysicalproperties. (4)Aluminumsilicaterefractoryfiber:Itfeaturestheadvantagesoflightweight,hightemperatureresistance,favorableheatstability,lowthermalconductivity,lowheatcapacityandmechanicalshockresistance,andisusedforthesteel,nonferrousmetallurgy,electronics,petroleum,chemical,astronavigation,atomicenergy,nationaldefenseandotherindustries.Itsprincipleisthatthehigh-aluminaclinkerisputintoahigh-temperatureelectric-arcfurnacewithmeltingtemperatureofabout2000-2200°C,andisthenmeltedatahightemperature,blownandcooledwiththehigh-pressurehigh-speedairorsteam,toproducethewhite"cotton"-aluminumsilicaterefractoryfiber.Itcanbepressedintofiberblankets,boardsorwovenintoclothes,toreplacerefractorybricksfortheliningofhigh-temperaturekilnsinsmelting,chemical,glassandotherindustries.Additionally,therefractoryfiberclothcanbemadeintoclothesforfirefighters. (5)Themagnesiteandbauxiteclinker,addedwithproperbindingagents,areusedasrawmaterials,topourthewholeliningofmoltensteelladle,withidealeffects.  (6)Itisusedtoproducealuminacement,grindingmaterials,andvariouscompoundsforaluminummanufacturinginceramicindustryandchemicalindustry.

Road-goadt Bauxite

ProductIntroduction Thebauxiteore,withthescientificnameofalumyteandbauxiteandextremelycomplexcomposition,isageneraltermforvariousaluminaorescontainingwaterfromverydifferentgeologicalsources.Bauxiteoresareusuallyformedbychemicalweatheringorexogenousaction,andfewofthemarepureminerals,andtheyalwayscontainsomeimpureminerals,moreorlessclayminerals,ironminerals,titaniummineralsandterrigenousheavyminerals. Thechangesofphysicalandchemicalpropertiesofaluminaafterthecalcinationareasfollows:  ①Theappearancechangesfromtheoriginalgray,darkgray,grayishyellow,ashenandreddishyellowtowhite,beige,brownishredandblue,andbluedeepenswiththeincreaseofaluminumcontent.Theoriginalearthylusterchangestothecorundumlusterorgreaseluster,sometimeswithslightfusedstonesorcracksonthesurface; ②Thealuminacontentincreasesby11-13%,whileotherimpuritiesincreasesslightly; ③Thevolumeisreducedbyabout23%; ④Thelossonignitionisabout14.5%; ⑤Thehardnessincreasesfromtheoriginal1~3tomorethan8; ⑥Thevolumedensityincreasesfromabout2.5g/cm3 toover2.8-3g/cm3; ⑦Crystalwater,constitutionwaterandadhesivewateralloverflow; ⑧Thestructurechangesfromthesparse,looseandsofttothedenseandhard; ⑨Thehydroscopicitydecreases; ⑩Therefractorinessreaches1,780°Corabove. Chemicalindicators:  ① Al2O3:80-87%orabove;  ② SiO2:6~7%orbelow; ③ Fe2O3:1.6-2%orbelow; ④ TiO2:3.5~4%orbelow; ⑤ K2O+Na2O+CaO+MgO:0.5-1%orbelow;  ⑥ B.D.(bulkdensity):refractorygrade:3.10~3.20g/cm3orabove.  Granularity: Itiscustomizedasrequiredbythebuyer,anditscommonspecificationsinclude0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,8-15mm,200meshes,325meshes,etc. Applicationfield: Itisusedforroadpaving.

Bauxite

ProductIntroduction Thebauxiteore,withthescientificnameofalumyteandbauxiteandextremelycomplexcomposition,isageneraltermforvariousaluminaorescontainingwaterfromverydifferentgeologicalsources.Bauxiteoresareusuallyformedbychemicalweatheringorexogenousaction,andfewofthemarepureminerals,andtheyalwayscontainsomeimpureminerals,moreorlessclayminerals,ironminerals,titaniummineralsandterrigenousheavyminerals. Thechangesofphysicalandchemicalpropertiesofaluminaafterthecalcinationareasfollows:  ①Theappearancechangesfromtheoriginalgray,darkgray,grayishyellow,ashenandreddishyellowtowhite,beige,brownishredandblue,andbluedeepenswiththeincreaseofaluminumcontent.Theoriginalearthylusterchangestothecorundumlusterorgreaseluster,sometimeswithslightfusedstonesorcracksonthesurface; ②Thealuminacontentincreasesby11-13%,whileotherimpuritiesincreasesslightly; ③Thevolumeisreducedbyabout23%; ④Thelossonignitionisabout14.5%; ⑤Thehardnessincreasesfromtheoriginal1~3tomorethan8; ⑥Thevolumedensityincreasesfromabout2.5g/cm3toover2.8-3g/cm3; ⑦Crystalwater,constitutionwaterandadhesivewateralloverflow; ⑧Thestructurechangesfromthesparse,looseandsofttothedenseandhard; ⑨Thehydroscopicitydecreases; ⑩Therefractorinessreaches1,780°Corabove. Accordingtothecalciningkiln,thecalcinedbauxiteisclassifiedinto:  ①Thecalcinedbauxitefromshaftfurnace ②Thecalcinedbauxitefromconverter ③Bauxitefromdown-draftkiln Chemicalindicators: Compositionof70-90alumina:AI2O3SiO2TiO2Fe2O3CaOMgOK2ONa2O70-90%2.5-45%2.5-3.5%1.0-1.2%0.1%0.1%0.1%0.05%B.D 2.55-3.45g/cm3 Outputandgranularityrequirements: Theannualoutputis250,000tons,andthegranularitycanbecustomizedasrequiredbythebuyer,generallyincludingthenaturalblock,100mm,50mm,25mm,10mm,5mm,3mm,1mm,etc. Applicationfield: (1)Aluminumsmeltingindustry:Itisusedfornationaldefense,aviation,automobile,electricalappliance,chemicals,dailynecessities,etc. (2)Precisioncasting:Thecalcinedbauxiteisprocessedintofinepowderandisthenmoldedforprecisioncasting,anditisusedinthemilitaryindustry,spaceflight,communication,instrumentation,machineryandmedicalequipmentsectors. (3)Refractoryproducts:Therefractorinessofbauxiteclinkerisashighas1,780°C,withstrongchemicalstabilityandfavorablephysicalproperties. (4)Aluminumsilicaterefractoryfiber:Itfeaturestheadvantagesoflightweight,hightemperatureresistance,favorableheatstability,lowthermalconductivity,lowheatcapacityandmechanicalshockresistance,andisusedforthesteel,nonferrousmetallurgy,electronics,petroleum,chemical,astronavigation,atomicenergy,nationaldefenseandotherindustries.Itsprincipleisthatthehigh-aluminaclinkerisputintoahigh-temperatureelectric-arcfurnacewithmeltingtemperatureofabout2000-2200°C,andisthenmeltedatahightemperature,blownandcooledwiththehigh-pressurehigh-speedairorsteam,toproducethewhite"cotton"-aluminumsilicaterefractoryfiber.Itcanbepressedintofiberblankets,boardsorwovenintoclothes,toreplacerefractorybricksfortheliningofhigh-temperaturekilnsinsmelting,chemical,glassandotherindustries.Additionally,therefractoryfiberclothcanbemadeintoclothesforfirefighters. (5)Themagnesiteandbauxiteclinker,addedwithproperbindingagents,areusedasrawmaterials,topourthewholeliningofmoltensteelladle,withidealeffects.  (6)Itisusedtoproducealuminacement,grindingmaterials,andvariouscompoundsforaluminummanufacturinginceramicindustryandchemicalindustry.

< 1 >